Poučenie o spracovaní osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Udeľujem týmto spoločnosti PreSpanok, IČO: 46083502, so sídlom: Panenská 8, 811 03 Bratislava, dobrovoľne a na základe dohody, súhlas so spracovaním svojich uvedených osobných údajov za účelom telefonického aj písomného oslovenie s obchodnými ponukami a marketingovými oznámeniami (napr. ponuky akčného sortimentu, výpredajov, súťaží atď.). Bol som oboznámený s tým, že spoločnosť PreSpanok s.r.o. bude zhora uvedené osobné údaje na základe môjho súhlasu uchovávať, patrične chrániť, vyhodnocovať a na základe týchto údajov ma môže kontaktovať, a to najdlhšie po dobu 10 rokov od udelenia tohto súhlasu. Desaťročnú lehotu spoločnosť PreSpanok s.r.o. odôvodňuje tak, že sa jedná o štandardnú a vhodnú dobu na výmenu matracu za nový, a vďaka tomu môže ponúknuť vhodný produkt.

Za účelom aktuálnosti týchto údajov sa zaväzujem oznámiť akúkoľvek zmenu spracovávaných osobných údajov. Tento súhlas so spracovaním mojich osobných údajov udeľujem slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, s plným vedomím možných dôsledkov a súvislostí a s poučením o právach, vyplývajúcich mi zo zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň mi bolo zrozumiteľne oznámené, že moje osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím osobám - spolupracujúcim spoločnostiam, za vyššie uvedeným účelom. Tieto spolupracujúce spoločnosti sú: ProSpánek SE so sídlom Hybernská 1271/32, 110 00 Praha, Česká republika.

Ďalej som poučený, že mi kontaktná osoba spoločnosti PreSpanok s.r.o. (mail: [email protected] a tel. č. +421 948 062 906) umožňuje prístup k mojim osobným údajom, poskytne všetky informácie o mojich osobných údajoch, ktoré spracováva, a zároveň u tejto osoby môžem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek a bez udania dôvodu odvolať a žiadať o opravu alebo vymazanie mojich osobných údajov, obmedzenia spracovania, namietať proti spracovaniu či uplatniť právo na prenosnosť údajov. V súvislosti so spracovaním možno podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.